Bokningsvillkor privatresor

Bokningsvillkor privatresor

Ändring/avbokning av betald båtresa

Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående.

Telefonbokning
Om du vill ändra/avboka en redan betald bokning kontakta vår telefonbokning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan per telefon (0175-258 00 eller 018-28300)

Webbokning med kundkonto
Betald webbokning med kundkonto kan ändras/avbokas via webbokningen, kontakta Eckerö Linjen för återbetalning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan.

Webbokning utan kundkonto
Betald webbokning utan kundkonto. Om du vill ändra/avboka en redan betald bokning kontakta vår telefonbokning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan per telefon (0175-258 00 eller 018-28300)

Återlösen eller återbetalning av biljetter gäller endast resor som är avbokade enligt detta villkor.
För icke utnyttjade delar av en redan påbörjad resa erläggs ingen återbetalning.

Återbetalning
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.sverige@eckerolinjen.se eller ekonomi.aland@eckerolinjen.ax
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och ditt kontonummer med clearingkod.
Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen.
Om du har betalat och erhållit biljett återlöser du den där den köptes.

Bokningsvillkor för enskilda övernattningar (hotell, gästhem) och paketresor

Båtresa
Båtresa med Eckerö Linjen bokas alltid i samband med bokning av boende och paketresor. Alla som bokar boende hos Eckerö Linjen köper bilbiljett under högsäsong till ett rabatterat pris. I paketresorna ingår personbiljetten alltid.

Avgifter
Expeditionsavgift 90 kr vid bokning av boende och paketresor (cykelpaket 200 kr). Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas vid bokningstillfället, 200 kr per bokning. Ändringsavgift 60 kr per bokning och ändringstillfälle

Bokning
Bokningen är bindande så snart vi bekräftat bokningen och du betalt anmälningsavgiften eller hyran. Bokningen skickas med inbetalningskort eller om du betalt bokningen online, avhämtas resehandlingarna i Grisslehamn.

Din bokning avbokas om du inte betalar
Om bokningen ej betalas inom utsatt tid skickar Eckerö Linjen endast en påminnelse. Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning. Se information på fakturaavin.

Avbeställningsvillkor
Avbokning bör ske antingen skriftligt eller muntligt enligt följande:
– 7 dagar före ankomst eller tidigare debiteras en expeditionsavgift om 200 kr.
– senare än 7 dagar före ankomstdag debiteras hyresgästen hela hyresbeloppet.
NO SHOW, om du inte utnyttjat din bokning och ej avbeställt den debiteras du hela hyresbeloppet.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnader om du tar ett frivilligt avbeställningsskydd som ger sig rätt att avbeställa hyrt objekt t.o.m. dagen före ankomst vid följande orsaker:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medfört att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgift för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokningen.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en ev. felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas om hyresgästen förfarit enligt ovan och rättelse ej skett, till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter hyrestidens utgång och skall avfattas skriftligt. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Eckerö Linjen upphäva hyresavtalet, varvid hyresgästen genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Bokningsvillkor för bokning av stugor

Båtresa
Båtresa med Eckerö Linjen bokas alltid i samband med bokning av boende och paketresor.
Alla som bokar boende hos Eckerö Linjen köper bilbiljett under högsäsong till ett rabatterat pris.

Avgifter
Expeditionsavgift 200 kr i samband med bokning av semesterstugor. Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas vid bokningstillfället, 200 kr per stuga. Ändringsavgift 60 kr per bokning och ändringstillfälle.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnader om du tecknar ett frivilligt avbeställningsskydd (200 kr per stuga), som ger dig rätt att avbeställa hyrt objekt t.o.m. dagen före ankomst vid följande orsaker:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medfört att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med originalintyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget i original skall sändas till oss så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från avbokningsdagen. Avgift för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Allmänna bestämmelser för stuguthyrning
Dessa allmänna bestämmelser gäller för det hyresavtal som genom Eckerö Linjen träffats mellan hyresgästen och bostadsägaren. Härvid fungerar Eckerö Linjen endast som förmedlare och företagets ansvar begränsas till företagets egen handläggning av förmedlingsärendet.

Beställning och betalning
Beställningen är bindande när anmälningsavgiften erlagts – senast på angiven betalningsdag två veckor efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften är 20 % av bokningens pris, eller minst 650 kr. Restbeloppet skall betalas senast 40 dagar före avresa. Om beställningen görs 40 dagar eller senare före avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning. Utöver stughyran debiterar vi en expeditionsavgift på 200 kr/bokning. Använd alltid ditt bokningsnummer vid kontakt med oss.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter eller växelkurser som direkt påverkar hyresnäringen, efter det hyresavtalet blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, äger förmedlaren rätt att företa motsvarande justeringar av hyresbeloppet.

Avbokningsvillkor
1. Då du har tecknat avbeställningsskydd
Observera att du måste avboka din bokning muntligt eller skriftligt.
Gjorda inbetalningar återbetalas, med avdrag för avbeställningsskyddet. Om du avbokar senare än 40 dagar innan avresa måste du kunna styrka ditt förhinder med originalintyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från avbokningsdagen.

2. Om du inte har avbeställningsskydd.
Observera att du måste avboka din bokning muntligt eller skriftligt.
Om avbokning sker innan anmälningsavgiften betalats (2 veckor från bokningstillfället) är avbokningen kostnadsfri.
Om avbokning sker efter att anmälningsavgiften betalats, men före 40 dagar innan avresa, behåller Eckerö Linjen 500 kr i avbokningskostnad.
Om avbokning sker senare än 40 dagar innan avresa debiteras 100 %.
Återbetalning kan ske om stugan hyrs ut till annan kund. Du måste dock alltid betala en expeditionsavgift om 200 kr.

Ändring av hyresobjekt
Förmedlaren kan, på grund av händelse som ligger utanför förmedlarens kontroll, med hyresgästens godkännande, ändra hyresobjektet till stuga av motsvarande slag, värde och läge.

Hyrestid
Hyrestiden är antecknad i dina hyreshandlingar. Hyrestiden börjar i regel ankomstdagen kl 15.00 och slutar avresedagen kl 12.00. Det betyder att: önskar du komma tidigare, eller lämna stugan vid ett senare klockslag, måste du boka och betala för ett dygn till. Obs! Det åligger hyresgästen att i god tid före ankomst meddela stugvärden sin ankomsttid till stugan, överenskomma om ev. mötesplats el. dyl.

Vem är hyresgäst
Antalet personer (barn medräknade) får ej överstiga angivet personantal i katalog/på internet och hyreshandlingarna, utan värdens tillåtelse. Husdjur som hundar, katter och dylikt är ej tillåtet överallt. Rökning är förbjudet i vissa stugor. Upplysningar i stugbeskrivningen under varje objekt. Glöm ej att veterinärintyg krävs av tullen. Specialbestämmelser för svenska husdjur. Kontakta veterinär i god tid före avresa (ca 5-6 månader).

Hyresgästens ansvar
Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler, som gäller för hyresobjektet. Hyresgästen förbinder sig att ersätta ev. skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier. Obs! Camping vid stugorna är ej tillåtet.

Städning
För städning under hyrestiden och vid avresa ansvarar hyresgästen. Ifall städningen inte är fullgjord och måste göras av stugvärden, debiteras hyresgästen en avgift som kan krävas även efter avresa. I vissa stugor går det att beställa slutstädning mot avgift.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till bostadsägaren, eller dennes ombud, så snart en ev. felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas*. Anspråk på ersättning kan ställas om hyresgästen förfarit enligt ovan och rättelse ej skett, till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter hyrestidens utgång och skall avfattas skriftligt. Om kunden och bostadsägaren/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt) kan Eckerö Linjen upphäva hyresavtalet, varvid hyresgästen genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Resegaranti

Eckerö Linjen (Eckerö Linjen Ab, Finland, Filial, org. nr 516403-8837) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Kammarkollegiet.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, dvs. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.