img mseckero skar

Säkerhets- och miljöpolicy

Eckerö Linjens säkerhets- och miljöpolicy är att bedriva en säker och miljövänlig bil- och passagerarfärjetrafik mellan Åland och Sverige med god lönsamhet och med hållbar utveckling.

Hela Eckerö koncernen inklusive Eckerö Linjen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 standarden. Naturligtvis bedriver vi verksamheten enligt gällande miljölagstiftning och certifieringen är en garanti för att vi utför kontinuerliga miljöförbättringar. Vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan och Eckerö Linjen arbetar ständigt med att utveckla nya metoder för omhändertagande av utsläpp och restprodukter från vårt fartyg.

Avsikten med Eckerö Linjens miljöarbete är att det skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Var och en inom organisationen har ett ansvar att aktivt följa och utveckla de uppsatta målen.

ISM-code
År 1996 certifierades Rederiaktiebolaget Eckerös organisation och fartyg enligt ISM-koden. ISM-koden är ett dokumenterat säkerhets- och miljösystem för att säkerställa att alla inom organisationen fungerar såsom man kommit överens om i säkerhets- och miljöfrågor. Certifieringen förutsätter att vi bl.a. tar ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och att vi följer direktiv, regler och lagstiftning.

Utsläpp till luft
Fartygets och maskineriets energieffektivitet, liksom bränslets kvalitet, är av stor betydelse för att minska luftföroreningarna. Vi använder enbart lågsvavligt bränsle (<0,1 % S) för att minska utsläppen av svavelföreningar (SOx).

Landström
Fartygets el produceras av generatorer kopplade till motorer. För att undvika onödiga utsläpp har Eckerö Linjen sedan länge stängt av motorerna i hamn och använt sig av landström. Detta medför att inga utsläpp av svavel- och kväveoxider sker efter att fartyget är förtöjt till natten. Under hamnuppehållen nattetid kopplar vi fartyget till elnäten iland. Vi använder alltså inte fartygets motorer för strömförsörjning under dessa tider. I berghamn används endast el producerat av vindkraft.

Energibesparingsprogram
Nya modifierade propellerblad har installerats för optimering av fartygets effektuttag vilket inneburit minskad bränsleförbrukning, mindre vibrationer och ökad komfort. Ny isolering på frysrummen medför att kompressorerna körs mindre. LED lampor installerade i hela Buffen samt frekvensomvandlare monterade på kylvattnet har reducerat energiförbrukningen ombord.

Avfallshantering
Allt avfall tas omhand. Alla biologiska rester samlas ihop på avdelningarna och samlas upp i separata kärl som dagligen för iland för kompostering. Restprodukterna källsorteras för återvinning. Oljerester hämtas med bil och går till återanvändning.

Renare vatten
Fartyget har slutna avloppssystem och avloppsvattnet pumpas iland till reningsverk. På fartyget bildas i huvudsak två olika typer av avfallsvatten. Gråvatten bildas i duschar och handfat, svartvatten bildas vid toalettspolning. För att uppnå högsta möjliga reningsgrad pumpar vi allt avfallsvatten, gråvatten och svartvatten iland till ett kommunalt reningsverk. Det betyder att vårt avfallsvattens fosfor- och BOD7-belastning på Östersjön upphört.

Personal
Alla engageras i miljöarbetet och ansvarar för miljön på sin arbetsplats. En viktig del i den obligatoriska utbildningen för nyanställd personal är på vilket sätt restprodukter skall behandlas just på deras arbetsplats. All personal får fortlöpande utbildning i miljöarbetet.

Kemiska produkter
När det gäller användningen av kemiska produkter pågår en ständig process där vi försöker byta ut dessa till miljövänligare alternativ. Nytt automatiserat doseringssystem för diskmedel har installerats vilket inneburit minskad användning av kemikalier och mindre plastemballage.

När det gäller fartygets bottenfärger används idag inga giftiga tennbaserade färger för att hålla botten ren. Istället har vi valt att borsta fartygsbotten kontinuerligt, vilket samtidigt innebär att fartyget har lägre bränsleförbrukning och därigenom mindre utsläpp till luft och vatten.

Williams Buss
Inom koncernen finns även ett bussbolag, som är det första bussbolaget i Finland som erhållit bevis för miljö- och energiansvarigt bussbolag som överenstämmer med SFS-EN ISO 14 001.