img mseckero skar

Säkerhets- och miljöpolicy

Eckerökoncernens säkerhets- och miljöpolicy är att vi ska bedriva person- och lasttrafik med dess tillhörande verksamheter på ett säkert och miljövärnande sätt. Vi ska sträva till att förebygga alla identifierade risker med väl anpassade arbetsrutiner i enlighet med internationella och nationella lagar, förordningar och andra krav för skyddande av människoliv, egendom, last och miljö.

Eckerökoncernen ska vara en pålitlig arbetsgivare där trivsel och ömsesidigt ansvar är i fokus. Genom att använda våra resurser såsom personal, tid, materiel, leverantörstjänster och pengar, på ett effektivt sätt, ska vår ekonomiska konkurrensförmåga bibehållas samtidigt som vi tillsammans värnar om en hållbar utveckling, ständig förbättring, hög säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Strukturerat miljö och säkerhetsarbete
Eckerö Linjen bedriver sin verksamhet i enlighet med säkerhets- och miljökraven i ISM-koden. ISM-koden är ett internationellt, obligatoriskt regelverk för sjöfarten som ställer krav som syftar till säker drift av fartyg samt förebyggande av förorening från fartyg.

Utöver de obligatoriska kraven i ISM-koden och andra på verksamheten tillämpbara, gällande lagar har Eckerö Linjen därtill valt att följa kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Eckerö Linjen är tillsammans med övriga bolag i Eckerökoncernen certifierade enligt ISO 14001. Kraven i ISO 14001 syftar till ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete och minskad miljöpåverkan. M/S Eckerö är även miljöklassat enligt Clean Shipping Index (CSI), vilket är en oberoende klassning av fartygets miljöprestanda.

Avsikten med Eckerö Linjens miljö- och säkerhetsarbete är att det skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vårt mål är en säker drift av fartyget samtidigt som vi ständigt strävar till att minimera vår miljöpåverkan. Eckerö Linjens personal genomgår regelbunden skolning och vi utför interna revisioner för att hålla arbetet med säkerhet och miljö på en god nivå. Att vi efterlever kraven i ISO 14001, CSI och ISM-koden kontrolleras därutöver regelbundet av externa revisorer.

Miljömål
Eckerö Linjens har kartlagt på vilka sätt verksamheten påverkar miljön och satt upp mål för bolagets miljöarbete. Eckerö Linjens främsta miljömålsättning är att minska mängden CO2 som frigörs till atmosfären till följd av förbränning av fossila bränslen ombord på fartyget.

Fartygets och maskineriets energieffektivitet, liksom bränslets kvalitet, är av stor betydelse för att minska fartygets utsläpp till luft. Eckerö Linjen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minimera bränsleförbrukningen för att minska utsläppen till luft. Åtgärderna omfattar bland annat regelbunden rengöring av fartygets skrov, eftersom ett skrov i gott skick minskar friktionen och därmed bränsleförbrukningen. Andra åtgärder är att optimera effektiviteten hos motorerna, propellrarna och annan utrustning ombord samt att kontinuerligt se över fartygets förbrukning och aktivt välja mer energisnål utrustning. Användning av värme, kyla och ventilation ombord anpassas efter behov och utrustningen körs ej i onödan.

Den mest avgörande faktorn för hur mycket bränsle fartyget förbrukar är fartygets hastighet. Detta är den främsta orsaken till att vi uppmanar våra gäster att anlända till hamnen i god tid och på så sätt hjälpa oss värna om miljön genom att förebygga sen avgång.

Landström
Fartygets el produceras av generatorer kopplade till motorerna. För att undvika onödiga utsläpp har Eckerö Linjen sedan länge använt landström under nattuppehållet, vilket innebär att vi kopplar fartyget till elnäten iland.

Barlastvattenrening
Eckerö Linjen har en barlastvattenreningsanläggning installerad som allt barlastvatten som pumpas ombord passerar innan det pumpas tillbaka ut i havet för att förhindra att främmande arter sprids med barlastvatten från en hamn till en annan.

Avfall, avlopp och kemikalier
• Allt avfall tas omhand, sorteras och förs iland till godkänd anläggning för mottagning och behandling av avfall. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera mängden avfall. Vi arbetar bland annat med att försöka minimera matsvinn från vår restaurangverksamhet ombord.
• Fartyget har helt slutna avloppssystem och allt avloppsvatten pumpas iland där det satsvis pumpas vidare till rening i kommunalt reningsverk.
• Det pågår en ständig process där vi försöker minimera mängden kemikalier som används ombord och om det finns alternativ byta ut kemikalier till mer miljöanpassade alternativ. Ett exempel på åtgärder som gjorts för att minimera användningen av kemikalier är att vi installerat ett automatiserat doseringssystem för diskmedel. Ett annat exempel är att vi tillsätter mikrober till vårt avloppsystem som bryter ner biologiska restprodukter och hjälper oss att hålla rören i gott skick och förebygga stopp utan att tillsätta kemikalier.
• Fartyget målas inte med bottenfärger med tillsatser som förhindrar påväxt. I stället har vi valt att regelbundet borsta fartygsbotten.

Williams Buss
Eckerö Linjen erbjuder bussförbindlese till och från fartyget M/S Eckerö. På Åland sköts denna trafik av Eckerökoncernens bussbolag Williams Buss. Williams Buss är också certifierade enligt ISO 14001 och var det första bussbolaget i Finland som erhöll bevis för miljö- och energiansvarigt bussbolag enligt ISO 14 001.