Bokningsvillkor privatresor

Bokningsvillkor privatresor

Ändring/avbokning av betald båtresa
Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående.

Telefonbokning
Om du vill ändra/avboka en redan betald bokning kontakta vår telefonbokning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan per telefon (0175-258 00 eller 018-28300)

Webbokning med kundkonto
Betald webbokning med kundkonto kan ändras/avbokas via webbokningen, kontakta Eckerö Linjen för återbetalning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan.

Webbokning utan kundkonto
Betald webbokning utan kundkonto. Om du vill ändra/avboka en redan betald bokning kontakta vår telefonbokning.
Resan måste avbokas, ändras eller förflyttas senast dagen före avresan per telefon (0175-258 00 eller 018-28300)

Återlösen eller återbetalning av biljetter gäller endast resor som är avbokade enligt detta villkor.
För icke utnyttjade delar av en redan påbörjad resa erläggs ingen återbetalning.

Återbetalning av avbokad resa
Återbetalning i SEK
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.sverige@eckerolinjen.se
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och ditt kontonummer med clearingnummer. Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen.

Återbetalning i EURO
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.aland@eckerolinjen.ax
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och IBAN-kontonummer. Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen.

Bokningsvillkor för enskilda övernattningar (hotell, gästhem) och paketresor

Båtresa
Båtresa med Eckerö Linjen bokas alltid i samband med bokning av boende och paketresor. Alla som bokar boende hos Eckerö Linjen köper bilbiljett under högsäsong till ett rabatterat pris. I paketresorna ingår personbiljetten alltid.

Avgifter
En bokningsavgift om 120 kr debiteras i samband med logibokning. Ändringsavgift 60 kr per bokning och ändringstillfälle.

Bokning
Bokningen är bindande så snart vi bekräftat bokningen och du betalt anmälningsavgiften eller hyran.

Din bokning avbokas om du inte betalar
Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning.

Avbokningsvillkor
Avbokning ska ske antingen per e-post till privatresor@eckerolinjen.se eller per telefon 0175-258 00, tryck 2.

Fri avbokning av hotell och gästhem senast kl. 15.00 dagen innan ankomst.*
Om avbokning sker senare än 24 timmar innan ankomst debiteras 100 % av hyresbeloppet.

*) Följande anläggningar har avvikande avbokningsvillkor:
Havsbandet Pensionat
Eckerö Hotell
Övernäsgårdens gästhem
Fri avbokning 7 dagar innan ankomst.

HavsVidden Hotell fri avbokning 72 timmar innan ankomst.

NO SHOW. Om du inte utnyttjat din bokning och ej avbokar den debiteras hela hyresbeloppet.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en ev. felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas om hyresgästen förfarit enligt ovan och rättelse ej skett, till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter hyrestidens utgång och skall avfattas skriftligt. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Eckerö Linjen upphäva hyresavtalet, varvid hyresgästen genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Bokningsvillkor för bokning av stugor

Båtresa
Båtresa med Eckerö Linjen bokas alltid i samband med bokning av boende och paketresor.
Alla som bokar boende hos Eckerö Linjen köper bilbiljett under högsäsong till ett rabatterat pris.

Avgifter
En expeditionsavgift om 120 kr debiteras i samband med logibokning. Ändringsavgift 60 kr per bokning och ändringstillfälle. Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas vid bokningstillfället, 200 kr per stuga.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnader om du tecknar ett frivilligt avbeställningsskydd (200 kr per stuga), som ger dig rätt att avbeställa hyrt objekt t.o.m. dagen före ankomst vid följande orsaker:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medfört att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med originalintyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget i original skall sändas till oss så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från avbokningsdagen. Avgift för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Allmänna bestämmelser för stuguthyrning
Dessa allmänna bestämmelser gäller för det hyresavtal som genom Eckerö Linjen träffats mellan hyresgästen och bostadsägaren. Härvid fungerar Eckerö Linjen endast som förmedlare och företagets ansvar begränsas till företagets egen handläggning av förmedlingsärendet.

Beställning och betalning
Beställningen är bindande när anmälningsavgiften erlagts – senast på angiven betalningsdag två veckor efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften är 20 % av bokningens pris, eller minst 650 kr. Restbeloppet skall betalas senast 40 dagar före avresa. Om beställningen görs 40 dagar eller senare före avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning. Utöver stughyran debiterar vi en expeditionsavgift på 120 kr/bokning. Använd alltid ditt bokningsnummer vid kontakt med oss.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter eller växelkurser som direkt påverkar hyresnäringen, efter det hyresavtalet blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, äger förmedlaren rätt att företa motsvarande justeringar av hyresbeloppet.

Avbokningsvillkor
Avbokning ska ske antingen per e-post till privatresor@eckerolinjen.se eller per telefon 0175-258 00, tryck 2.

Fri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst för stugbokningar över 4 dygn.*
Fri avbokning fram till 2 veckor innan ankomst för stugbokningar om 1–3 dygn.*

Gjorda inbetalningar återbetalas, med avdrag för eventuellt tecknat avbeställningsskydd om 200 kr/stuga och expeditionsavgiften om 120 kr. Om du avbokar senare än ovan nämnda dagar måste du med avbeställningsskydd kunna styrka ditt förhinder med originalintyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från avbokningsdagen.
*) Följande stugor har avvikande avbokningsregler, enligt nedan:
Norrö stugor
Villa Kommodor

Om du har avbeställningsskydd och avbokar senare än 2 eller 4 veckor beroende på längd för vistelse så måste du kunna styrka ditt förhinder med originalintyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från avbokningsdagen. Om avbokningen sker innan förskottsbetalning betalats är avbokningen kostnadsfri. Om avbokningen sker efter att anmälningsavgifter betalats, men före 40 dagar innan ankomst, behåller Eckerö Linjen 500 kr i avbokningsavgift (inklusive expeditionsavgift 120 kr). Om avbokning sker senare t debiteras 100 % av hyresbeloppet om inte stugan hyrs ut till annan gäst. En expeditionsavgift på 120 kr debiteras dock alltid.

Ändring av hyresobjekt
Förmedlaren kan, på grund av händelse som ligger utanför förmedlarens kontroll, med hyresgästens godkännande, ändra hyresobjektet till stuga av motsvarande slag, värde och läge.

Hyrestid
Hyrestiden är antecknad i dina hyreshandlingar. Hyrestiden börjar i regel ankomstdagen kl 15.00 och slutar avresedagen kl 12.00. Det betyder att: önskar du komma tidigare, eller lämna stugan vid ett senare klockslag, måste du boka och betala för ett dygn till. Obs! Det åligger hyresgästen att i god tid före ankomst meddela stugvärden sin ankomsttid till stugan, överenskomma om ev. mötesplats el. dyl.

Vem är hyresgäst
Antalet personer (barn medräknade) får ej överstiga angivet personantal i katalog/på internet och hyreshandlingarna, utan värdens tillåtelse. Husdjur som hundar, katter och dylikt är ej tillåtet överallt. Rökning är förbjudet i vissa stugor. Upplysningar i stugbeskrivningen under varje objekt. Glöm ej att veterinärintyg krävs av tullen. Specialbestämmelser för svenska husdjur. Kontakta veterinär i god tid före avresa (ca 5-6 månader).

Hyresgästens ansvar
Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler, som gäller för hyresobjektet. Hyresgästen förbinder sig att ersätta ev. skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier. Obs! Camping vid stugorna är ej tillåtet.

Städning
För städning under hyrestiden och vid avresa ansvarar hyresgästen. Ifall städningen inte är fullgjord och måste göras av stugvärden, debiteras hyresgästen en avgift som kan krävas även efter avresa. I vissa stugor går det att beställa slutstädning mot avgift.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till bostadsägaren, eller dennes ombud, så snart en ev. felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas om hyresgästen förfarit enligt ovan och rättelse ej skett, till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter hyrestidens utgång och skall avfattas skriftligt. Om kunden och bostadsägaren/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt) kan Eckerö Linjen upphäva hyresavtalet, varvid hyresgästen genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Resegaranti

Eckerö Linjen (Eckerö Linjen Ab, Finland, Filial, org. nr 516403-8837) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Kammarkollegiet.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.